Zapomniałeś hasła?

Nic straconego!

Podaj adres e-mail użyty przy rejestracji.

Ogólne Warunki Umów wraz z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną

SERVUS COMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą

w Krakowie

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Definicje:

1.1. SERVUS COMP – SERVUS COMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582481, identyfikująca się numerami NIP: 6772394344, REGON: 362815411, adres e-mail: biuro@servus-comp.pl

1.2. Umowa – każda umowa sprzedaży, świadczenia usług, bądź dostawy towarów, w których sprzedającym, dostawcą lub usługodawcą jest SERVUS COMP, z wyłączeniem usług świadczonych drogą elektroniczną o których mowa w § 8. OWU.

1.3. Kupujący – osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca zawrzeć z SERVUS COMP  Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

1.4. Strony – SERVUS COMP i Kupujący;

1.5. OWU – niniejszy dokument będący wzorcem umownym SERVUS COMP, zawierający ogólne warunki umów zawieranych przez SERVUS COMP, tj. określający prawa i obowiązki Stron Umów; 

1.6. Towar – przedmiot Umowy, którego sprzedażą lub dostawą zajmuje się SERVUS COMP (w szczególności serwery, macierze przełączników sieciowych oraz inny sprzęt hardware’owy);

1.7. Usługa – przedmiot Umowy, którego świadczeniem zajmuje się SERVUS COMP (w szczególności instalacja Towaru);

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.9. Witryna – witryna internetowa SERVUS COMP dostępna pod domenąwww.servuscomp.com.pl/serwis/;

1.10. Formularz – formularz zamówienia dostępny w Witrynie zarówno dla Kupujących posiadających konto w Witrynie, jak i dla Kupujących niezarejestrowanych;

1.11. Zamówienie – oświadczenie Kupującego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Kupującego wskazujące na zamiar zawarcia Umowy, Zamówienie może zostać złożone w szczególności na Formularzu.

2. OWU stanowią integralną cześć wszystkich Umów, których sprzedawcą, dostawcą, lub usługodawcą jest SERVUS COMP, przy czym jeśli Strony wiąże odrębna Umowa, pierwszeństwo przed OWU mają postanowienia tej Umowy, a odpowiednie postanowienia OWU stosuje się jedynie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tą Umową.

3. OWU stosuje się w szczególności do Umów zawartych w wyniku składania przez Kupujących ofert przy wykorzystaniu Formularza.

4. OWU nie stosuje się w stosunkach SERVUS COMP z Konsumentami. Jeśli Konsument chce zawrzeć Umowę z SERVUS COMP, powinien skontaktować się z SERVUS COMP pod nr tel. 12 631 91 22, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ust. 1. lit. a) powyżej, lub osobiście w siedzibie SERVUS COMP określonej w ust. 1. lit. a) powyżej – w celu uzgodnienia indywidualnych warunków Umowy i trybu jej zawarcia.

5. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z OWU przed złożeniem oferty lub zawarciem Umowy.

6. OWU dostępne są w Witrynie w zakładce www.servuscomp.com.pl/serwis/regulamin, oraz pod adresem SERVUS COMP podanym w § 1. ust. 1 lit a) OWU.

7. Gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, jednokrotne zaakceptowanie OWU przez Kupującego ma skutek do wszystkich później zawartych Umów, aż do czasu pisemnego porozumienia wykluczającego stosowanie OWU miedzy Stronami, lub do czasu zmiany brzmienia OWU.

8. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o Towarach i Usługach, w szczególności informacje podane na Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9. Ceny określone w cennikach pochodzących od SERVUS COMP, a także ceny znajdujące się na Witrynie nie są cenami wiążącymi. Są one cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

§ 2.

[Zawarcie Umowy]

1. Zamówienie składane przez Kupującego za pomocą Formularza stanowi ofertę zawarcia Umowy.

2. Przyjmuje się, że Zamówienie jest ważne i zostało złożone skutecznie o ile:

2.1. zawiera wszystkie informacje i zgody wymagane w Formularzu lub

2.2. SERVUS COMP potwierdził przyjęcie Zamówienia.

3. W stosunku do Towarów i Usług, które nie posiadają wskazanej w cenniku SERVUS COMP lub Witrynie ceny, a zostaną zamówione przez Kupującego, cena zostanie obliczona w stosunku do rynkowej wartości Towaru lub Usługi i wskazana w fakturze pro forma, o której mowa w ustępie 4. poniżej.

4. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem punktów poniższych, gdy Kupujący złoży Zamówienie, a SERVUS COMP potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji przy pomocy poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez konto prowadzone dla Kupującego w Witrynie. Niezwłocznie po potwierdzeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Kupującemu zostanie przesłana faktura pro forma. W razie wątpliwości samo przesłanie Kupującemu faktury pro forma jest rozumiane jako  potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu drugim powyżej.

5. SERVUS COMP ma 14 dni roboczych na przesłanie Kupującemu potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 4. powyżej. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że SERVUS COMP nie jest  zainteresowany zawarciem Umowy w zakresie danego Zamówienia.

6. SERVUS COMP może również potwierdzić zamówienie jedynie w części lub z zastrzeżeniem zmian warunków zamówienia. W takiej sytuacji Umowa zostaje zawarta w zakresie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia i z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez SERVUS COMP w tym potwierdzeniu.

§ 3.

[Płatność]

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości i w terminie wskazanym w Umowie lub na fakturze pro forma, a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w powyższy sposób, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma lub faktury VAT, zależnie które z wydarzeń nastąpiło wcześniej.

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy SERVUS COMP wskazany każdorazowo w Umowie lub fakturze pro forma lub fakturze VAT.

3. Za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uważa się dzień uznania na właściwym rachunku bankowym SERVUS COMP zapłaty całości ceny.

4. SERVUS COMP wystawi Kupującemu fakturę VAT w dacie przesłania lub odbioru Towaru, bądź świadczenia Usługi lub w dowolnym innym, wybranym przez SERVUS COMP terminie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku wskazania przez Kupującego w Zamówieniu adresu e-mail, lub przesłania przez Kupującego Zamówienia pocztą elektroniczną, faktura VAT zostanie dostarczona Kupującemu drogą elektroniczną w formie pliku.pdf (e-faktura) zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Na co Kupujący wyraża zgodę. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie, SERVUS COMP przysługują od Kupującego odsetki ustawowe.

7. Uprawnienie wskazane w ust. 6. powyżej nie pozbawia SERVUS COMP możliwości żądania od Kupującego odszkodowania przewyższającego kwotę odsetek ustawowych.

8. W razie opóźnienia w zapłacie, SERVUS COMP może według własnego wyboru zaliczyć kwoty zapłacone przez Kupującego wpierw na należności odsetkowe bądź na należność główną. Strony wyłączają uprawnienie Kupującego wskazane w art. 451. § 1. zd. 1. kodeksu cywilnego.

9. W razie opóźnienia w zapłacie należności, choćby z jednej faktury pro forma lub faktury VAT, SERVUS COMP uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umów lub części Umów jeszcze nie wykonanych do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny Towarów lub Usług wraz z odsetkami.

10. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę SERVUS

COMP.

11. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek zastrzeżeń do Umowy, OWU, Towaru lub Usługi nie uprawnia go do wstrzymania płatności.

§ 4.

[Zabezpieczenia wykonania Umowy]

1. SERVUS COMP może uzależnić zawarcie Umowy od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane Towary lub Usługi, bądź od uprzedniej zapłaty całości kwoty tytułem ceny Towarów lub Usług.

2. Gdy pomiędzy zawarciem Umowy, a wydaniem Towaru lub świadczeniem Usługi SERVUS COMP poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za zamówiony Towar lub Usługę, SERVUS COMP może uzależnić wydanie Towaru lub świadczenie Usługi od zapłacenia części lub całości ceny za zamówiony Towar lub Usługę jeszcze przed ustalonym terminem płatności, a nawet przed wydaniem Towaru lub świadczeniem Usługi.

3. Kupujący staje się właścicielem Towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar zgodnie z OWU i Umową (zastrzeżenie prawa własności na rzecz SERVUS COMP). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony Towar w terminie, wówczas SERVUS COMP, niezależnie od innych uprawnień określonych OWU lub Umową, ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towarów, za które nie uiszczono zapłaty.

§ 5.

[Warunki dostawy]

1. Kupujący ponosi całkowite koszty dostawy i pakowania.

2. Sugerowany sposób i termin dostawy Towarów Kupującemu powinien być określony w Zamówieniu. W przypadku określenia innego niż sugerowany sposobu i terminu dostawy każdorazowo będzie on wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 2. ust. 4. OWU.

3. Termin dostawy nie jest wiążący dla SERVUS COMP, o ile nie został potwierdzony przez SERVUS COMP w formie pisemnej. SERVUS COMP dołoży wszelkich starań by wydać lub doręczyć Towar z zachowaniem wszelkich uzasadnionych interesów Kupującego.

4. Kupujący jest obowiązany odebrać towar w miejscu i terminie (data, godzina) ustalonym w Umowie lub w drodze późniejszej konsultacji telefonicznej bądź mailowej. Jeśli nie może tego uczynić powinien powiadomić o tym fakcie SERVUS COMP niezwłocznie, ale nie później niż w dniu poprzedzającym uzgodniony termin odbioru lub dostarczenia Towaru.

5. Z chwilą wydania lub wysłania Towaru przez SERVUS COMP przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

6. W sytuacji gdy Kupujący nie odebrał Towaru w terminie, Towar ten jest przechowywany na koszt i ryzyko Kupującego przez SERVUS COMP a korzyści i ciężary związane z Towarem (oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru) przechodzą na Kupującego w pierwotnie uzgodnionym terminie, w którym Towar miał być odebrany przez Kupującego.

7. Strony ustalają że Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem lub wysyłany przesyłką kurierską chyba, że Strony w Umowie postanowiły inaczej.

§ 6.

[Ogólne warunki użytkowania Towarów, Odpowiedzialność]

1. Dokumentacja techniczna i instrukcje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania Towarów SERVUS COMP są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy technicznej i doświadczenia SERVUS COMP oraz odnoszą się wyłącznie do Towarów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez SERVUS COMP.

2. Kupujący i osoby korzystające z Towarów są obowiązane do używania ich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez SERVUS COMP, a także do przestrzegania wymagań i wytycznych zawartych w aktualnej dokumentacji technicznej i instrukcjach Towarów.

3. Strony w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają zastosowanie przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w stosunku do Umów zawieranych na podstawie OWU.

4. SERVUS COMP nie udziela na Towary i Usługi żadnej gwarancji. Na wybrane Towarymoże przysługiwać Kupującemu gwarancja producenta. SERVUS COMP dokłada staranności by informacja o gwarancji producenta znajdowała się na właściwej stronie Towaru w Witrynie.

5. SERVUS COMP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego lub innych osób zaleceń SERVUS COMP odnośnie użytkowania, przechowywania lub zastosowania Towarów.

6. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych czynności (działania i zaniechania), które zminimalizują ryzyko i ewentualne szkody związane z wykorzystaniem wadliwego towaru. W przypadku niepodjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która choć potencjalnie mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone czynności, SERVUS COMP nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda nie została zmniejszona wskutek niepodjęcia czynności przez Kupującego.

§ 7.

[Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia]

1. Jeśli Towar nie zostanie odebrany lub Usługa nie mogła być świadczona z przyczyn leżących po stronie Kupującego, SERVUS COMP po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, 14 dniowego terminu do odbioru Towaru lub umożliwienia świadczenia Usługi, może od Umowy odstąpić w części lub w całości. Powyższe nie uchybia innym uprawnieniom SERVUS COMP przyznanym w OWU.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykonane przez SERVUS COMP w terminie 60 dni od upływu wyznaczonego, dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku odstąpienia przez SERVUS COMP od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, Kupujący zapłaci SERVUS COMP karę umowną w wysokości 50% wartości Towarów i Usług, co do których SERVUS COMP odstąpił od Umowy. SERVUS COMP uprawniony jest przy tym do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. SERVUS COMP odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez SERVUS COMP z winy umyślnej.

5. Odpowiedzialność SERVUS COMP wobec Kupującego i innych osób, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.

6. SERVUS COMP nie odpowiada za użycie lub wykorzystanie Towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie praw własności intelektualnej.

§ 8.

[Regulamin świadczenia przez SERVUS COMP usług drogą elektroniczną]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422).

2. Usługami świadczonymi przez SERVUS COMP drogą elektroniczną są: 

2.1. newsletter dla Kupujących,

2.2. prowadzenie poprzez Witrynę konta dla zarejestrowanych Kupujących,

2.3. udostępnienie Kupującym Formularza do składania zamówień poprzez Witrynę.

3. Usługi o których mowa w ustępach 1. i 2. powyżej świadczone są wyłącznie dla Kupujących.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SERVUS COMP są następujące:

4.1. komputer z dostępem do Internetu;

4.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

4.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

4.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;

4.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Zakazane jest, w ramach świadczonych przez SERVUS COMP usług drogą elektroniczną, dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie osób trzecich, bądź inne prawa wyłączne lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

5.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

5.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

5.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

5.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

5.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

5.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

5.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę SERVUS COMP lubosób trzecich;

5.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Witryny jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

7. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane przez siebie treści. W przypadku umieszczania przez Kupującego w Witrynie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, SERVUS COMP upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania się przez Kupującego na Witrynie lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji lub poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie SERVUS COMP sporządzonego w formie pisemnej lub przesłanego pocztą elektroniczną oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określającego umowę, która ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem konta Kupującego.

10. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SERVUS COMP drogą elektroniczną w formie pisemnej lub mailowej (wysyłając je na adres lub adres elektroniczny wskazany w § 1. ust. 1 pkt a) OWU). Reklamacja powinna zawierać: 

10.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail,

10.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

10.3. uzasadnienie;

11. SERVUS COMP dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

12. Po rozstrzygnięciu reklamacji SERVUS COMP poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

13. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w ust. 1. powyżej, SERVUS COMP niniejszym informuje, iż:

13.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Witryny zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

13.2. SERVUS COMP wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Witryny pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Kupujący nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. 

14. SERVUS COMP zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego paragrafu w odniesieniu do tych usług doznają stosownego ograniczenia w zakresie w jakim są sprzeczne z tymi regulaminami.

15. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie SERVUS COMP, a także ofert partnerów SERVUS COMP. W przypadku wyrażenia przez Kupującego takiej zgody SERVUS COMP może wysyłać Kupującemu biuletyn informacyjny (newsletter) na podany przez Kupującego adres e-mail.

16. W celu skutecznego zapisania się do newslettera wymagana jest akceptacja niniejszego OWU, a w szczególności, zawartego w § 8. OWU, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

17. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować samodzielnie, poprzez przesłanie wiadomości z tematem „USUŃ” na adres: biuro@servus-comp.pl.

§ 9.

[Ochrona danych osobowych i polityka prywatności]

1. SERVUS COMP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami) SERVUS COMP starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności SERVUS COMP zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SERVUS COMP sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Witryny i działalności SERVUS COMP. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności SERVUS COMP informuje o następujących, opisanych w ust. 2.-12. poniżej zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Kupujących.

2. Administratorem danych osobowych jest SERVUS COMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582481, identyfikująca się numerami NIP: 6772394344, REGON: 362815411 , będąca również właścicielem Witryny.

3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych SERVUS COMP jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia z SERVUS COMP Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 8. ust. 2. OWU.

6. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu Zamówienia będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez SERVUS COMP, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

7. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. SERVUS COMP nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

9. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

10. Kupujący mają prawo do:

10.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

10.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

10.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

11. W powyższych celach Kupujący mogą wysłać stosowne żądanie drogą mailową lub listownie na dane adresowe wskazane § 1. ust. 1 pkt. a) OWU.

12. SERVUS COMP wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Witryny. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. SERVUS COMP stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Witryny.

§ 10.

[Postanowienia końcowe]

1. Powołane w treści OWU, bez bliższego oznaczenia, numery paragrafów (§), ustępów (ust.) i liter (lit.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne OWU.

2. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWU po skutecznym, zgodnie z brzmieniem OWU, złożeniem oferty lub zawarciem Umowy.

3. Kupujący zobowiązuje się informować SERVUS COMP o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Kupującego wskazany w zamówieniu lub w Umowie, jako adres do korespondencji (lub inny oficjalnie zgłoszony adres) niepodjęte przez Kupującego w terminie lub którego odbioru Kupujący odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Kupujący był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Kupujący odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, SERVUS COMP będzie mógł doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej.

4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego w OWU.

5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SERVUS COMP nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez SERVUS COMP zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, działaniami wojennymi lub stanami nadzwyczajnymi itp.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem postanowień Umowy lub OWU Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu SERVUS COMP wskazanego w § 1. ust. 1 pkt. a) OWU. Postanowienia niniejszego punktu nie będą rozumiane jako zapis na sąd polubowny.

7. OWU i Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWU zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Kraków, dnia 19.05.2016 roku.